Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb Avatico.com a Zákazníkem. Prosíme přečtěte si je pečlivě před přihlášením k používání služby Avatico.com.

Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby") je společnost ALVOR s.r.o. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07 350 601.

Zákazníkem se stává fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním registračního formuláře a aktivaci profilu na stránkách Avatico.com. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

Použití Avatico účtu

 1. Musíte použít platnou emailovou adresu.

 2. Nesmíte použít služby Avatico pro jakoukoliv nelegální činnost nebo služeb zneužívat.

 3. Zodpovědnost za bezpečnost svého účtu a uchování hesla je plně na straně zákazníka.

 4. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě informovat provozovatele o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti Vám známé.

Platební podmínky

 1. Zákazník musí poskytnout přesné fakturační údaje a tyto údaje by měl udržovat aktuální.

 2. Avatico je předplacená služba na bázi měsíčního nebo ročního předplatného a řídí se ceníkem uvedeným na stránce avatico.com a na stránce Tarif v aplikaci.

 3. Ceny jsou konečné a jednotlivé tarify obsahují služby, které jsou uvedené na Avatico.com

Zrušení služby

 1. Kdykoliv můžete naše služby zrušit. V administrační části Avatico.com lze veškeré služby smazat.

 2. Jakékoliv zneužití služby povede k ukončení vašeho účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, co je považováno za zneužití služby.

Změny smluvních podmínek

 1. Tyto smluvní podmínky mohou být aktualizovány čas od času bez předchozího upozornění. Zásadní změny ohlásí provozovatel na e-mail zákazníka.

 2. Současné podmínky služby jsou vždy k dispozici na https://app.avatico.com/terms.

Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Služby Avatico jsou poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici".

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu služby čas od času kdykoli, včetně přidávání a odebírání funkcí.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit službu kdykoli po 30-ti denní výpovědní době oznámené prostřednictvím e-mailu.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny služeb.

 5. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o správnost údajů shromážděných službou nebo případné poškození či ztrátu těchto dat.

 6. Jakékoli rozhodnutí uděláte na základě dat ze služby Avatico jsou na vaší výhradní odpovědnost.

Zpracovatelská smlouva

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků podle Podmínek zpracování osobních údajů. Tyto podmínky obsahují rovněž náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 a násl. GDPR, a to v následujícím znění.

 2. Provozovatel v rámci Smlouvy dle těchto Podmínek může zpracovávat pro Zákazníka jako zpracovatel ve smyslu čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách.

 3. Zpracování osobních údajů bude ze strany Provozovatele probíhat po dobu účinnosti smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek. Povinnosti Provozovatele týkající se ochrany osobních údajů se Provozovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy.

 4. Provozovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Zákazníka učiněných v souladu s touto smlouvou.

 5. Provozovatel dodržuje mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajišťuje, aby osoby oprávněné pracovat s osobními údaji Zákazníka u Provozovatele zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

 6. Provozovatel přijme všechna nezbytná opatření požadovaná podle článku 32 GDPR a nebude využívat zpracovávané osobní údaje pro vlastní potřebu a za jiným účelem, než pro plnění Smlouvy či účely specifikované v Podmínkách ochrany osobních údajů.

 7. Provozovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odst. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Provozovatel zpracovává osobní údaje za pomoci pečlivě vybraných dalších zpracovatelů. Primárně jde o analytické a marketingové nástroje, účetní služby.

 8. Provozovatel je povinen na žádost Zákazníka vymazat všechny osobní údaje a jejich kopie, nebo je vrátit Uživateli po ukončení Smlouvy. Provozovatel vymaže tyto data nejpozději do 60 dnů.

 9. Provozovatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů dle Smlouvy min. v rozsahu stanoveném v odst. 2 článku 30 GDPR.

 10. Jakékoliv podezření ohledně porušení zabezpečení osobních údajů nebo ohledně jiného neoprávněného přístupu k osobním údajům je povinen Provozovatel nejpozději do 24 hodin od zjištění hlásit emailem Zákazníkovi.

 11. Provozovatel uchovává osobní údaje na serverech v rámci Evropské unie, dle specifikace v Podmínek zpracování osobních údajů.

 12. Provozovatel dodržuje přísné bezpečnostní standardy.

Ostatní

 1. Pokud by jakákoliv část těchto podmínek byla stanovena příslušným orgánem za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, zbývající část těchto podmínek bude nadále platná a vymahatelná v úplném rozsahu povoleném zákonem.

 2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.

Tyto podmínky jsou platné od 1.8.2022


Ochrana osobních údajů

Společnost ALVOR s.r.o. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07 350 601, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 1. 10. 2020 s nařízením (EU) 2016/679. Žádné osobní údaje uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území Evropské Unie.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů:

Jedná se o uživatele, kteří se registrovali na webu Avatico.com a používají aplikaci k monitoringu svých webů a služeb.

V registračním formuláři vyžadujeme jméno osoby, emailovou adresu, telefon a heslo vytvořené uživatelem.

Uživatel může ve svém účtu po přihlášení do aplikace údaje změnit, doplnit další údaje. Uživatel může vytvořit účty a zadat osobní údaje kolegů nebo zaměstnanců.

Pokud se uživatel rozhodne zakoupit placenou verzi Avatico, požadujeme jeho fakturační údaje před provedení objednávky.

Avatico.com využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Vždy jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Neuchováme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.

Takto získané e-mailové adresy uživatelů považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb.

Osobní údaje návštěvníků:

Jedná se o návštěvníky webu Avatico.com a dalších informačních míst, které využíváme. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Dále ukládáme tyto informace:

 • Informace získané pomocí cookies.
 • Informace z webový logů serverů.
 • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od poslední aktivity v aplikaci.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a Vy jste s tím srozuměn/a.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Komunikace mezi Avatico.com a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování.

Jak to máme s Cookies?

V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies.

Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:

 • k identifikaci zařízení uživatele,
 • k optimalizaci našich internetových stránek,
 • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
 • pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies, ukládat.

Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies.

Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, je možné, že některé naše služby budou částečně nefunkční.

Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Po přihlášení do Avatico.com může uživatel editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně smazat všechny osobní údaje a data, která aplikace uchovává, tak je potřeba kontaktovat zákaznickou podporu na e-mail [email protected].

Proces smazání účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. Po ukončení účtu smažeme kompletní data do 60 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. Údaje na fakturách budou uchovány v souladu s platnými zákony nejkratší možnou dobu.

Všeobecné obchodní podmínky

Využívání aplikace se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na adrese https://app.avatico.com/terms

Závěrečná ustanovení

 • Pokračováním využívání aplikace vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.
 • Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.
 • Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.
 • Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 1.8.2022.